കേരളത്തിൽ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി നേടാം

വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ആയി യോഗ്യത ഉള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്രകാരം പൂരിപ്പിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ഓഗസ്റ്റ് 16, 2021 നടക്കുന്ന ഇൻറർവ്യൂ പങ്കെടുക്കുക. ഇൻറർവ്യൂ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത പകർപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

റീട്ടെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ, ബികോം ട്രെയിനി, ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനീ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് അവസരമുള്ളത്. ഡീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റുകളിൽ എറണാകുളം. കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ രണ്ട് ഒഴിവും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരു ഒഴിവും ആണുള്ളത്. എറണാകുളം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ബിരുദം 60 % മാർക്കോടെ പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എംബിഎ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 25 വയസ്സാണ് എറണാകുളം, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പ്രായപരിധി. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 27 വയസ്സാണ് പ്രായപരിധി.

അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ തസ്തികയിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം നേടിയവർക്കും 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ് ടു വിൽ ബയോളജി ഉൾപ്പെടെ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എടുത്തവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

ബി.കോം ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബികോം പാസായവർക്കും 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്കും ആണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ റൈസ്മിൽ വെച്ചൂർ -ൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി.ഇ / ബി.ടെക് കഴിഞ്ഞവർക്കും 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പന്ഡിസ് ഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

ഐടിഐ മെഷീനിസ്റ് തസ്തികയിൽ പാമോയിൽ മിൽ, ഏരൂർ അഞ്ചലിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. ഫിറ്റർ ട്രേഡ് ഐ.ടി.ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി.എച്ച്.സി.യിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് 25 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള വർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പരമാവധി മൂന്നുവർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

Leave a Reply