കേരള ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് ആവാം

കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ച്ചറിങ് & മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വകുപ്പിൽ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കേരളം പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കേരള …

50 തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി നോക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ആശ്വാസമായി കേരള പി.എസ്.സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം. 50 തസ്തികകളിലായി യോഗ്യതയുള്ള …

കേരള പോലീസിൽ വീണ്ടും അവസരം

കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം, പോലീസ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യുറോ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ലേക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെർച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും …

Kerala PSC jobs – Apply Now

Kerala PSC has announced a recruitment notification regarding the recruitment for various posts.Ayurveda Therapist /Clerk Typist /Typist Clerkjob recruitment in  Kerala Public Service Commission (Kerala …