കേരള ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് ആവാം

കേരള സംസ്ഥാന ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ച്ചറിങ് & മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വകുപ്പിൽ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കേരളം പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട …

കേരള ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് ആവാം Read More

50 തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി നോക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ആശ്വാസമായി കേരള പി.എസ്.സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം. 50 തസ്തികകളിലായി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ …

50 തസ്തികകളിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. Read More

കേരള പോലീസിൽ വീണ്ടും അവസരം

കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം, പോലീസ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യുറോ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ലേക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെർച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി 02/12/2020 മുൻപായി …

കേരള പോലീസിൽ വീണ്ടും അവസരം Read More