ആടിനെയും പോത്തിനെയും വളർത്തൽ:അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള സർക്കാരിനെയും എം.പി.ഐ യുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും 500 കർഷകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പോത്തിൻ …

കാര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻഷുറൻസ് ഓൺ ആക്കിയ മതി.

നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണോ?.നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് അടുത്തിടെ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളായ കൊട്ടക്കും …

10 വർഷ൦ കഴിഞ്ഞ ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ പുതുക്കാ൦

ആധാർ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് 10 വര്ഷം കഴിഞ്ഞതാണോ? എങ്കിൽ അത് പുതുക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് നിർബന്ധമല്ല എങ്കിലും 2023 ജൂൺ …

സിറ്റിസൺ സർവീസ് പോർട്ടൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ജനറൽ പോർട്ടൽ. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളിൽ കാലുകുത്താതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ പൗര സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. ഇന്ഫര്മേഷന് കേരള മിഷന് …

ഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം ലഭിക്കുന്ന നിരവധി ഒഴിവുകൾ

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ കൊല്ലം തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിയമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സ് വാല്യു, എൻസിഎസ് കിയ, ഐസിഐസിഐ, മൈജി തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് …

താല്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നൽകണം.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേങ്ങര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ അവസരം. …

7th ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ.

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സോപാനം കാവൽ, വനിതാ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തസ്തികയിലെ 27 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും …

ഈ ചിത്രത്തിൽ വൃദ്ധന്റെ സ്ഥാനം വീടിനകത്തോ പുറത്തോ ?

കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണുകളെ കബളിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം മത്സര ക്ഷമത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് . ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ നിരവധി ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ …

7th ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് മുതൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ.

മലപ്പുറം ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തൊഴിൽ അവസരം ദേശീയ നഗരാരോഗ്യ ദൗത്യം വഴി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കൊതുക് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ (പരമാവധി 90 ദിവസത്തേക്ക്) …

തീരദേശ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ.

വിഴിഞ്ഞം തീരദേശ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റർ / റെസ്‌ക്യൂ ബോട്ടിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം. താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം (പരമാവധി 89 ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും). ബോട്ട് സ്രാങ്ക്, ബോട്ട് …