കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ- ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക

കിഫ്‌ബി-ൽ അവസരം – കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് (കിഫ്‌ബി ) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ വിഭാഗത്തിൽ ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് മെന്റ് സംബന്ധിച്ചാണ് വിജ്ഞാപനം. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നപ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

  • വിഭാഗം –പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ഡിവിഷൻ
  • പോസ്റ്റ് – ജനറൽ മാനേജർ
  •  പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം– 1
  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ബി ടെക് (സിവിൽ), പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. .
  • നിയമന രീതി -3 വർഷത്തേക്കുള്ള കരാർ.
  • ശമ്പള സ്കെയിൽ – പ്രതിമാസം 1.5 ലക്ഷം രൂപ. 10% വാർഷിക വർദ്ധനവ് വ്യവസ്ഥയോടെ
  • പ്രായപരിധി – 55 വയസ്സ്. (ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക).

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാമർ, ടീ ടേസ്റ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പ്രോഗ്രാമർ തസ്തികയിൽ, 03 ഒഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ് (പിഎച്ച്പി പ്രോഗ്രാമർ-02 ഒഴിവ്, ജാവ പ്രോഗ്രാമർ- ഒരു ഒഴിവ്). നിശ്ചയിച്ച പ്രായപരിധി 23 വയസ്സ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയാണ്. ടി ടേസ്റ്റർ തസ്തികയ്ക്ക്, 34 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. എം.ബി.എ.യാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വേണ്ടത്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത (പ്രോഗ്രാമർ): ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഐ.ടി / സി.എസ്-ൽ എം.സി.എ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് പൂർത്തിയാക്കണം. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ്. പ്രതിമാസം 30,000 രൂപയാണ് ശമ്പള സ്കെയിൽ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂൺ 21 2021 ആണ്.

താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അവരുടെ വിശദമായ റെസ്യൂമെ “അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ, പി ആൻഡ് എ” എന്ന തിലേക്ക് കൈമാറാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഐ/സി, ഹെഡ് ഓഫീസ് സപ്ലൈ കോ, ഗാന്ധിനഗർ കൊച്ചി 20. അറിയിപ്പ് വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ എക്സ്പീരിയൻസ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അവരുടെ വിശദമായ റെസ്യൂമെ “The Additional general manager, P&A. I/C, Head Office Supply Co, gandhinagar Kochi-20. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Reply