കേരളത്തിൽ ജോലി -പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൈക്രോ, ചെറുകിട & ഇടത്തരം സംരംഭമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കയർ ബോർഡ് ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി, അടുത്ത രണ്ട് വർഷ കാലയളവിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തസ്തികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിവുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പള൦ മുതലായവ താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 15/08/2021 ആണ്.

സീനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ (എഞ്ചിനീയറിംഗ്)

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ /എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം,മെഷീനിലും ഘടനാപരമായ ഫാബ്രിക്കേഷനിലും രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയ൦.
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (എസ്.സി)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ10 (56100- 177500)

സീനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം, 03 വർഷത്തെ പരിചയം . അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ, 05 വർഷത്തെ പരിചയം.
 • പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (യു.ആർ)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ10 (56100- 177500)

സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് (എഞ്ചിനീയറിംഗ്)

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലർ ബിരുദം, അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ.
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (ഒ.ബി.സി.
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-6 (35400- 112400).

ഷോറൂം മാനേജർ ഗ്രേഡ് III

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ഡിഗ്രീ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, 2 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം :4 തസ്തികകൾ (ഒബിസി-2, എസ്സി1 & യുആർ-1
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-6 (35400- 112400)

അസിസ്റ്റന്റ്

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:ഒന്നാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് ബിരുദം.
 • പ്രായപരിധി: 28 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 9 തസ്തികകൾ (യുആർ-5, ഒബിസി3 & എസ്സി-1)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-6 (35400- 112400)

അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ബിരുദം, ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം
 • പ്രായപരിധി: 27 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 4 തസ്തികകൾ (യുആർ-2, ഒബിസി1 & എസ്ടി-1)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-4 (25500- 81100).

ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, ഷോർട്ട്ഹാൻഡിൽ മിനിറ്റിൽ 100 വാക്കുകളും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ 40w.p.m.
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 4 തസ്തികകൾ (ഒബിസി-2, എസ്സി1 & എസ്ടി-1)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-4 (25500- 81100)

മെക്കാനിക് ഗ്രേഡ് II.

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയ൦ , മെക്കാനിക്കിന്റെ ട്രേഡിൽ കെജിടിഇ അല്ലെങ്കിൽ എംജിടിഇ ഹയർ വർക്ക് ഷോപ്പ് മെക്കാനിക്
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (എസ് സി)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-4 (25500- 81100).

ഹിന്ദി ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിനൊപ്പം എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ൦
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (എസ്ടി)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-2 (19900- 63200)

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ 30 wpm. സ്പീഡ്
 • പ്രായപരിധി: 25 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (ഒ.ബി.സി.
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-2 (19900- 63200)

സെയിൽസ്മാൻ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ൦, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പരിജ്ഞാനം. 30 w.p.m.in ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് (ഇംഗ്ലീഷ്) അത്യാവശ്യമാണ്
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 5 തസ്തികകൾ (ഒബിസി-3, എസ്സി1 & എസ്ടി-1)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-2 (19900- 63200).

ട്രെയിനിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സിൽ വിജയിക്കുക
 • പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 3 തസ്തികകൾ (എസ്സി-1 & ഒബിസി-2)
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-2 (19900- 63200)

മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റർ)
 • പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സിൽ കവിയരുത്
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 1 പോസ്റ്റ് (ഒ.ബി.സി.
 • ശമ്പള൦ : ലെവൽ-2 (19900- 63200).
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ലിങ്ക്
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Leave a Reply