എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം- പരീക്ഷയില്ല

അലയൻസ് എയർ ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (എഎഎഎൽ) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് https://www.airindia.in മുഖേന ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി, ടീം ലീഡർ, മാനേജർ, ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ഐടി കൺസൾട്ടന്റ്, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, സൂപ്പർവൈസർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അക്കൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഹെഡ്, സെയിൽസ് മാനേജർ, എജിഎം തസ്തികകളിൽ 49 ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 17 ആഗസ്റ്റ് 2021 ആണ്.

റവന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

 • പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം: 1
 • പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം: ഡൽഹി
 • യോഗ്യത: മുഴുവൻ സമയ ബിരുദം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് / ഫിനാൻസ് / സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് / മാത്തമാറ്റിക്സ് / ഇക്കണോമിക്സ് ബിരുദം മുൻഗണന നൽകും.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് : ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ എയർലൈനിന്റെ റവന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ കുറഞ്ഞത് 10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്.
 • പ്രായം : 15.7.2021 പ്രകാരം പരമാവധി 50 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം : 80,000രൂപ – പ്രതിമാസം 1,20,000 രൂപ

റവന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ

 • പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം: 9
 • പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം: ഡൽഹി
 • യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ മുഴുവൻ സമയ ബിരുദം.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് :ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ എയർലൈനിന്റെ റവന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്.
 • പ്രായം പരമാവധി :15.7.2021 പ്രകാരം 50 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം :27,000 രൂപ – പ്രതിമാസം ഏകദേശം 65,000 രൂപ.

ഐ.ടി കൺസൾട്ടന്റ്

 • പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം : 4
 • പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം : ഡൽഹി.
 • യോഗ്യത : ഐടിയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഐടിയിൽ ബിരുദം.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് : ഡിസിഎസ്/ പി.എസ്.എസ്/ ആംസ്/ എസ്.എ.പി/ വെബ് സൈറ്റ്/ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വാണിജ്യ എയർലൈനിനും ഐടി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിൽ ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്.
 • പ്രായം പരമാവധി : 15.7.2021 പ്രകാരം 45 വയസ്സ്.
 • ശമ്പളം :ഇൻ 27,000 രൂപ – പ്രതിമാസം ഏകദേശം 42,000 രൂപ.

മാനേജർ – റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിംഗ്

 • പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം : 1
 • പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം : ഡൽഹി
 • യോഗ്യത : സിഎ/ഐസിഡബ്ല്യുഎ/സിഎസ്
 • എക്സ്പീരിയൻസ് : ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ എയർലൈൻ / ജിഎ / എംആർഒ / ജിഎസ്എ / റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഏവിയേഷൻ സേവന ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈനിൽ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏവിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്
 • പ്രായം പരമാവധി : 15.7.2021 പ്രകാരം 50 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം : പ്രതിമാസം ഏകദേശം 42,000 രൂപ.

റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ

 • പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം : 4
 • പോസ്റ്റിംഗ് സ്ഥലം : ഡൽഹി
 • യോഗ്യത :ബിരുദം, സിഎ (ഇന്റർ)/ ഐസിഡബ്ല്യുഎ (ഇന്റർ)/ സിഎസ് അഭിലഷണീയമായിരിക്കും
 • എക്സ്പീരിയൻസ് :ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ എയർലൈൻ / ജിഎ / എംആർഒ / ജിഎസ്എ / ഏതെങ്കിലും ഏവിയേഷൻ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിംഗ് കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ്.
 • പ്രായം പരമാവധി : 15.7.2021 പ്രകാരം 50 വയസ്സ്
 • ശമ്പളം : 27,000 രൂപ – പ്രതിമാസം ഏകദേശം 39,000 രൂപ.

 

 

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 1 ലിങ്ക്
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2 ലിങ്ക് 
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 3 ലിങ്ക്
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 4 ലിങ്ക് 

Leave a Reply