സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. Senior Research Fellows (6 ഒഴിവുകൾ ), Field Assistants (2 ഒഴിവുകൾ ) എന്നീ …

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി നേടാം

ഗവർമെന്റ് ജോലി ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ കുറവല്ല.അവർക്കൊരു സുവാരണവസരം നൽകുകയാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ്.3951 തസ്തികകൾ യു പി പോസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് …

മിൽമയിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ

മിൽമയിൽ നിരവധി തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും മിൽമയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു.ടെക്‌നിഷ്യൻ (ഇലക്ട്രിഷ്യൻ),അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ,ജൂനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫീസർ (ഓപ്പൺ സോഴ്സ് …