വീട്ടമ്മമാർക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കും, മിനിമം കൂലി 700

നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്‌മ പരിഹരിക്കലാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന കടമ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ. ഐ.ടി, ടൂറിസം വകുപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അത് വഴി 20 ലക്ഷം …

1000 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ലഭിക്കും

അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചു തുക നീക്കിയിരുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ,നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ഇനി 1000 രൂപ മുതൽ 10,000 …

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാടുപേർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം കൈപറ്റുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അറിവിലേക്കായി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിക്കത്ത …

പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സാമൂഹിക ഷേമ പെൻഷന്റെ പ്രധാനമായ മൂന്നു അറിയിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.എല്ലാ വർഷാരംഭത്തിൽ മാസ്റ്ററിങ് എന്ന നടപടി ക്രേമം നടക്കാറുണ്ട്. മാസ്റ്ററിഗ് …

കർഷക ക്ഷേമനിധി 10,000 രൂപ വരെ

കർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ ഒരു പദ്ധതി, ഇത് പ്രകാരം 10,000 രൂപ വരെ പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതി വഴി ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി, ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ …

മസ്റ്ററിങ് ഇനി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ

നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പേർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതായി കണ്ടു വന്നിരുന്നു. …

സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റാൻ സമയം

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ തുക കൈപ്പറ്റിയ രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ചു വ്യത്യസ്തമായ …

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറു കർമദിന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചിരിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു പെൻഷൻ തുക 1300 ൽ നിന്നും 1400 രൂപ …

പ്രായമായവർക്കുള്ള വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ

നമുക്ക് അറിയാം പെൻഷൻ തുക എന്നത് പല സീനിയർ സിറ്റിസെൻസിനും ഒരു വലിയ അത്താണിയാണ്. ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു രീതി വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ …