ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ ധനസഹായം.തിരിച്ചടവ് വേണ്ട

സംസ്ഥാനസർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ആടുവളർത്തൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ലഭിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ആടുവളർത്തൽ മാത്രമല്ല കന്നുകാലിവളർത്തൽ, …

ആട് വളർത്തലിന് 25,000 രൂപ സർക്കാർ ധനസഹായം, തിരിച്ചടവില്ല

നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിയ നിരവധി ആളുകൾ …

പശു വളർത്താൻ ധനസഹായം

നമുക്ക് അറിയാം ഈ കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി പേർക് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ എന്ന ആകുലതയിൽ …

ആട് വളർത്താൻ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ.

നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ആട് വളർത്തൽ. ആട് വളർത്തി അതിൽ നിന്നും വരുമാനം നേടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് …

കന്നുകാലി വളർത്തൽ, സർക്കാർ പദ്ധതി വഴി ധനസഹായം

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുന്ന നാട്ടിലുള്ളവരും വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയവർക്കും വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. …

ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ലാഭമേറിയ ബിസിനസ്സ്

സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല സംരംഭത്തെ പരിചയപ്പെടാം. പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ …

ആട് വളർത്തലിന് 1ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

വീടുകളിൽ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. കോവിഡ് 19 മൂലം പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്കഡോൺ സമയങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും കൃഷി സംബന്ധമായ ബിസിനസുകൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. …

പശുക്കുട്ടികളെ കേരള സർക്കാർ തരും

സാധാരണക്കാരന് വീട്ടിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സംരംഭം ആണ് പശു വാളർത്താൽ. കേരള സർക്കാർ 800 രൂപയ്ക്ക് മുതൽ പശു കുട്ടികളെ തരുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് …