10 ജയിച്ചവർക്ക് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി.

പുതുച്ചേരിയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, പുതുച്ചേരിയിലെ യുടി നിവാസികളായ യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകളിൽ നിന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് പരിമിതമായ സമയത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 279 ഒഴിവുകളാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത്, ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ AWW & AWH അനുവദിക്കും. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, അപേക്ഷാ ഫോമും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ( ലിങ്ക്താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.) ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിക്കണം.

 

വകുപ്പ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്
തസ്തിക  അംഗൻവാടി വർക്കർ, അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം  279
അവസാന തീയതി. 04.06.2021

 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം: അപേക്ഷകന്റെ പ്രായപരിധി 18 മുതൽ 35 വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുക.

ശമ്പള൦ : പ്രതിമാസ ശമ്പളം അംഗൻവാടി വർക്കർ തസ്തികയിൽ 6540 രൂപയും അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിൽ 4375 രൂപയും ആണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ: സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാർക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കും എസ്.എസ്.എൽ.സി.യിലോ തത്തുല്യ൦ ആയോ നേടിയ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് .

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി: ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 04.06.2021, വൈകുന്നേരം 05.45 -നോ അതിനു മുമ്പോ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ തപാൽ വിലാസം ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply