പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ

പെണ്മക്കളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന നിർധാരരായവർക്ക് ഒരു കൈതാങ്ങ് എന്നോണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായമായി ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ധന സഹായം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷന്റെ “മംഗല്യ സമുന്നതി ” എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 19 ആണ്.

പെൺകുട്ടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 22 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സംവരണേതര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന യുവതികൾ ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ അപേക്ഷകന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടാനും പാടുള്ളതല്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2020 ഏപ്രിൽ 1 ന് ശേഷം വിവാഹിതരായവർക്കാണ് അർഹത ഉള്ളത്. അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അകൗണ്ടിലേക്ക് പണം നേരിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും.

മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം പേരിൽ അപേക്ഷിക്കാനും, അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്നതുമായിരിക്കും. ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉള്ള യോഗ്യരായ 100 പേർക്കാണ് ധന സഹായം ലഭ്യമാകുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം, ഭിന്നശേഷിക്കാർ തുടങ്ങിയവയിൽ മുൻ‌തൂക്കം നല്കിയായിരിക്കും ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നത്.

പെൺകുട്ടികൾ AAY മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ ആയിരിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത്, ആധാർകാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെ പകർപ്പും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫിസിൽ നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ വഴി അയക്കുകയോ ചെയ്യാം. www.kswcfc.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ ഫോമിന്റെ മാതൃകയും വിശദ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply