പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ 9069 മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ മാർച്ച് 21, 2021 മുൻപായി ഓൺലൈനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.

മൾട്ടി സ്റ്റാഫ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ശമ്പളം (Rs 5200-20200) + ഗ്രേഡ് പേ 1800, രൂപയാണ്. 18 – 25 വയസ്സുവരെയാണ് പ്രായപരിധി. അർഹതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവ് ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം പാസായവർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്.

100 രൂപയാണ് ജനറൽ ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള അപേക്ഷാഫീസ് സ്ത്രീകൾ എസ് സി എസ് ടി പിഡബ്ല്യുഡി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും മാർച്ച് 21,2021 മുൻപായി അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നന്നായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ലിങ്ക്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Leave a Reply