റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ കീഴിലുള്ള റബ്ബർ ബോർഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ട്രെയിൻ ഈസ് ടെസ്റ്റ് കളിലേക്ക് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് , കോട്ടയത്ത് …

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസിൽ ജോലി നേടാം.

മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ് 12 സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, …

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ റെയില്‍വേയില്‍ 561 ഒഴിവുകള്‍

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ 561 അപ്പന്ഡിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം ആയിരിക്കും. അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 28 …