കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡിൽ ജോലി നേടാം.

കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വകുപ്പിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് കേരള പി.എസ്.സി യുടെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരള പി.എസ്.സി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക. ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫ് ആയി ആധാർ കാർഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് വകുപ്പിലാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ശമ്പളം 36,600 രൂപ മുതൽ 79,200 രൂപ വരെയാണ്. ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് മുഖേനയാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. 18 വയസ്സു മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. എസ്.സി/എസ്.ടി, ഓ.ബീ.സി മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രത്യേക ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം കൂടാതെ CAD,STADD എന്നീ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യം ഉള്ളതും യോഗ്യത ഉള്ളതുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പി.എസ്.സി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂൺ 2,2021. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നന്നായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ലിങ്ക്
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Leave a Reply