ആട് വളർത്തലിന് 25,000 രൂപ സർക്കാർ ധനസഹായം, തിരിച്ചടവില്ല

നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിയ നിരവധി ആളുകൾ …

കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്/ ജോലി.

ലോക്കഡൗണിൽ രക്ഷപെടാൻ പറ്റിയ 4 കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ബിസിനെസ്സുകളെ പറ്റിയറിയാം. ഈ കോവിഡ് 19 സമയത്തു ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഒരുപാട് പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ജോലി നഷ്ടപെട്ട വിഷമത്തിലൊക്കെയാണ്. …