കുവൈറ്റ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി നേടാം. ഉടൻ CV അയക്കുക.

കുവൈത്ത് നാഷണൽ പെട്രോളിയം കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് പെട്രോൾ ഫില്ലർ, കാർ വാഷർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം. ട്രാവൽ മേറ്റ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് …

ഖത്തർ മെട്രോയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം- ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ

നല്ല ഒരു ഗൾഫ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം. ഖത്തർ മെട്രോ ഇൻറർ സിറ്റി കമ്പനിയിലാണ് അവസരം വന്നിട്ടുള്ളത്. മെട്രോ ക്ലീനേഴ്സ് …