വിജയ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്

അധികമായി ആരും ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ വളരെ ലാഭം നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പരിചയപ്പെടാം. തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ …

2 ലക്ഷം രൂപയിൽ തുടങ്ങി മാസം 50 ലക്ഷം രൂപ ലാഭം

പുതുയതായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ആൺ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വെറും 2 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന …

16 നു വാങ്ങി 400 നു വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ ബിസിനസ് ആശയം.

ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു സംരംഭത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് കരുതിയോ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ …