ആട് വളർത്തലിന് 1 ലക്ഷം രൂപവരെ ധനസഹായം.തിരിച്ചടവ് വേണ്ട

സംസ്ഥാനസർക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ആടുവളർത്തൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ലഭിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. ആടുവളർത്തൽ മാത്രമല്ല കന്നുകാലിവളർത്തൽ, …

3000 രൂപക്ക് ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്

ആടിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നല്ല സൗകര്യത്തോട് കൂടി ഒരു ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ, ആവശ്യമായ …

ഡയറി ഫാമും ഹൈ ടെക് ആട് ഫാമും തുടങ്ങാം

സ്വന്തമായി ഡയറി ഫാമും ആട് ഫാമും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സർക്കാർ പദ്ധതി. സർക്കാർ പദ്ധതികൾ അധികം ആളുകൾക്കും അറിയില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് …

ആട് വളർത്തലിന് 1ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം

വീടുകളിൽ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. കോവിഡ് 19 മൂലം പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്കഡോൺ സമയങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും കൃഷി സംബന്ധമായ ബിസിനസുകൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. …