പേരെപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ ജോലി നേടാം

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറികളിൽ ഒന്നായ പേരെപ്പാടൻസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് ജ്വല്ലറി നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സെയിൽസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് മാൻ , സെയിൽസ് ട്രെയിനീ, …