കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി നേടാം.

കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഓവർസിയർ അസിസ്റ്റൻറ്, എൻജിനീയർ, ക്യാഷ് കൗണ്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്, അറ്റൻഡർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ യോഗ്യതയുള്ള വരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. …