കേരള സര്‍ക്കാര്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആപേക്ഷിക്കാം

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഡയറി പ്രമോട്ടർ, വവുമണ്‍ ക്യാറ്റില്‍ കെയര്‍ വര്‍ക്കർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിനിയമനം നടക്കുന്നു. തീറ്റപ്പുല്‍കൃഷി വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഡയറി പ്രെമോട്ടറേയും, …