അമേരിക്കയിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാം, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശമ്പളം.

അമേരിക്കയിലെ പൊതുവായ ലേബർ വർക്സ് ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. ജനറൽ അഥവാ പൊതുവായ ലേബർ വർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായി കഴിവുകളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലിയാണ്. നമുക്കെല്ലാമറിയാം …