കേരള പോലീസിൽ വീണ്ടും അവസരം

- Advertisement -

കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം, പോലീസ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യുറോ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ലേക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെർച്ചർ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി 02/12/2020 മുൻപായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 1 ആണ് . നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ശമ്പളം 30,700 രൂപ മുതൽ 65,400 രൂപ വരെയാണ്. ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴിയാകും നിയമനം നടക്കുന്നത്. 18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അർഹതയുള്ള വിഭാഗത്തിന് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കെമിസ്ട്രി/ ഫിസിക്സിൽ Bsc ഡിഗ്രീ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി (www.keralapsc.gov.in) അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നത്. ഒറ്റ തവണ രെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ : ലിങ്ക്

Leave a Reply